Föredragningslista vid Kils Brukshundklubbs årsmöte 2023-02-19

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av mötets ordförande samt styrelsens val av sekreterare.
 4. Val av 2 justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet.
 5. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. a) Styrelsens berättelse för det föregående verksamhetsåret.
  b) Balans och resultaträkning.
  c) Revisorernas berättelse.
  d) Sektorernas berättelser.
 9. Fastställande av balansräkning- och resultaträkning samt beslut om ekonomiska dispositioner.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 11. a) Klubbens mål.
  b) Fastställande av budget för innevarande år, samt preliminär rambudget för närmaste följande verksamhetsår.
  c) Medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår 2023.
  d) Andra ärenden samt motioner vilka klubbstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
 12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.
 13. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter.
  1. Ordförande i styrelsen.
  2. Sekreterare i styrelsen.
  3. Ordinarie kassör i styrelsen.
  4. Ordinarie ledamöter, 2 st i styrelsen.
  5. Suppleanter, 2 st i styrelsen.
  6. Revisorer samt revisorssuppleant.
  7. Valberedning.
 14. Beslut om omedelbar justering av punkt 13.
 15. Beslut om styrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 11.
 16. 4 st ombud med suppleanter till distriktsstyrelsens årsmöte (gärna från olika sektorer).
 17. Val av ombud till Studiefrämjandets årsmöte.
 18. Övriga frågor (kan tas upp till diskussion men inte till beslut).
  .
  .
  .
  .
 19. Avtackningar och andra utmärkelser.
 20. Mötets avslutning.

Föredragningslista som PDF