1. Mötets öppnande
 2. Val av två justerare tillika rösträknare att justera protokollet.
 3. Föredragningslistan
 4. Rapporter
 • Ekonomi:
 • Utbildningssektorn
 • Tävlingssektorn
 • Valberedningen
 • Agilitysektorn
 • Utställningssektorn
 • Rally
 • Noseworksektorn
 • Kökssektorn
 • Hemsidan
 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutning

Föredragningslista som PDF

Inbjudan till medlemsmötet